Governing Body


Shri R. P. Sharma,
President
Shiksha Pracharak Samiti Raipur.
  

Shri Ajay Tiwari,
Secretary
Shiksha Pracharak Samiti Raipur.