Governing Body


Shri R. P. Sharma,
President
Shiksha Pracharak Samiti Raipur.

Dr. Dewasish Mukherjii,
Principal

Shre Ajay Tiwari,
Secretary
Shiksha Pracharak Samiti Raipur.